Institute for Reporters’ Freedom and Safety calls on Azerbaijani government to stop illegal extraterritorial repressive and punitive persecution of its critics in exile

The Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) is shocked by yet another assassination attempt on blogger Mahammad Mirzali living in political exile and praises the law enforcement agencies of France for the successful operation to prevent this insidious crime in their territory.

Two alleged assassins were detained on June 14, 2022, in France. A gun was found in a car with Polish license plates they were driving. The address of the blogger in the city of Nantes was entered into the suspects’ GPS navigator, and Mirzali’s photographs were also found on their phones.

There have been already two assassination attempts against blogger Mirzali. One in 2020, when four shots were fired at the blogger. The assassin missed, so the blogger was only slightly wounded in the shoulder, bullets mainly hitting his car. Another attempt was made in 2021 using knives. The attackers inflicted 16 stab wounds on the blogger and tried to cut out his tongue.

The IRFS believes that the customers of all three assassination attempts are high-ranking representatives of Azerbaijan’s ruling elite, who consider themselves offended by the blogger’s public statements on his YouTube and Facebook pages, which he ironically named “Made in Azerbaijan” (the total number subscribers is about 500 thousand people).

The IRFS is seriously concerned about the surge in illegal extraterritorial repression organized by Azerbaijan’s ruling elite against its critics living in political exile in Europe. Quite recently, in April of 2022, blogger Manaf Jalilzadeh, who lives in Switzerland, was brutally attacked. Some unknown persons of Azerbaijani origin (they were voicing threats and demands in Azerbaijani) subjected the blogger to severe beating and demanded from him to stop criticizing the government. They also demanded a public apology on camera, concurrently promising that in case of the blogger not stopping his activities he would be killed next time.

Over the past two weeks in Germany, unknown people have established surveillance of bloggers Tural Sadigli and Orkhan Aghayev, in connection with which the latter turned to law enforcement agencies. Since the beginning of the year, both bloggers have also received numerous threats of physical violence. Earlier, bloggers Rafael Piriyev and Gabil Mammadov, who were also sharply criticizing the Azerbaijani authorities, were attacked in Germany.

In recent years, extraterritorial illegal punitive measures against critics of the Azerbaijani government have been carried out in Germany, France, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Ukraine, Georgia, Turkey, and Russia.

The IRFS calls on the authorities of these countries to conduct a thorough and effective investigation of all cases of crimes against bloggers in exile and provide them with effective protection from the illegal politically motivated repressive and punitive persecution by the Azerbaijani authorities.

The IRFS calls on the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, General Rapporteur of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) on Freedom of the Media and Safety of Journalists Mogens Jensen, as well as co-rapporteurs of the PACE Monitoring Committee Stefan Schennach and Ian Liddell-Grainger to urge the Azerbaijani government to stop the illegal extraterritorial repressive and punitive persecution of all its critics, both in exile and those continuing their work in Azerbaijan.

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycan hakimiyyətini mühacirətdə olan tənqidçilərinə qarşı qeyri-qanuni eksterritorial repressiv-cəza təqiblərini dayandırmağa çağırır

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutu siyasi mühacirətdə olan bloger Məhəmməd Mirzəliyə növbəti sifarişli sui-qəsd cəhdindən şoka düşüb və Fransa hüquq-mühafizə orqanlarını öz ərazilərində bu məkrli cinayətin qarşısının alınması ilə bağlı uğurlu əməliyyata görə alqışlayır.

İki ehtimal edilən killer 2022-i ilin iyunun 14-də Fransa ərazisində saxlanılıb, onların idarə etdikləri Polşa dövlət nömrə nişanlı avtomobildən odlu silah aşkar edilib, blogerin Nant şəhərində yaşadığı ünvan GPS naviqatoruna daxil edilib, telefonlarında Mirzəlinin xarici görünüşünün fotoşəkilləri aşkar edilib.

Bloger Mirzəliyə iki dəfə sui-qəsd edilib: 2020-ci ildə silahdan istifadə ilə (qatilin yayınması nəticəsində bloger çiynindən yüngül yaralanıb, atılan 4 güllə avtomobilə dəyib) və 2021-ci ildə soyuq silahla hücum edilib (təcavüzkarlar ona 16 bıçaq zərbəsi vurub və blogerin dilini kəsməyə cəhd ediblər).

RATİ hesab edir ki, hər üç sui-qəsd cəhdinin sifarişçiləri blogerin ironik olaraq «Made in Azerbaijan» (abunəçilərinin ümumi auditoriyası təxminən 500 min nəfərdir) adlandırdığı YouTube və Facebook səhifələrində açıq çıxışlarından özlərini təhqir edilmiş hesab edən Azərbaycanın hakim elitasının yüksək vəzifəli nümayəndələridir.

RATİ Azərbaycanın hakim elitasının Avropada siyasi mühacirətdə yaşayan tənqidçilərinə qarşı təşkil etdiyi qeyri-qanuni eksterritorial repressiyaların artmasından ciddi narahatdır.

Belə ki, bu yaxınlarda, bu ilin aprel ayında İsveçrədə yaşayan bloger Manaf Cəlilzadə amansız hücuma məruz qalıb, onu döyən Azərbaycan əsilli şəxslər (azərbaycanca hədə və tələblər səsləndiriblər) hakimiyyətin tənqidinə son qoyulmasını və kamera qarşısında ictimai üzr istəməsini tələb edərək fəaliyyətini dayandırmayacağı təqdirdə gələn dəfə öldürüləcəyini vəd ediblər.

Son iki həftə ərzində Almaniyada naməlum şəxslər blogerlər Tural Sadıqlı və Orxan Ağayevi izləyiblər, bununla bağlı sonuncular hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət ediblər, ilin əvvəlindən hər iki bloger də fiziki zorakılığa məruz qalacaqları ilə bağlı çoxsaylı hədələrə məruz qalıb. Bundan əvvəl Almaniyada blogerlər Rafael Piriyev və Qabil Məmmədova hücum edilib, onlar da Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid ediblər.

Son illər Almaniya, Fransa, İsveçrə, Belçika, Hollandiya, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə və Rusiyada Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edənlərə qarşı eksterritorial qeyri-qanuni cəza tədbirləri həyata keçirilib.

RATİ bu ölkələrin hakimiyyət orqanlarını mühacirətdə olan blogerlərə qarşı törədilmiş cinayətlərlə bağlı bütün halların hərtərəfli və effektiv araşdırılmağa və onların Azərbaycan hakimiyyətinin qanunsuz siyasi motivli repressiv və cəza təqibindən səmərəli müdafiəsini təmin etməyə çağırır.

RATİ Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviçi (Dunja Mijatovic), Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mətbuat azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə baş məruzəçisi Mogens Yenseni (Mogens JENSEN) AŞPA-nın Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri Stefan Şenaxı ( Stefan SCHENNACH ) və Yan Liidel-Qreyngeri (Ian LIDDELL-GRAINGER), Azərbaycan hakimiyyətini həm mühacirətdə olan, həm də Azərbaycan daxilində fəaliyyətini davam etdirən bütün tənqidçilərinə qarşı qeyri-qanuni eksterritorial repressiv və cəzalandırıcı təqibləri dayandırmağı çağırmağa səsləyir.

Институт Свободы и Безопасности Репортеров призывает власти Азербайджана прекратить незаконное экстерриториальные репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании

Институт Свободы и Безопасности Репортеров шокирован очередной попыткой заказного убийства проживающего в политическом изгнании блогера

Махаммада Мирзали и приветствует правоохранительные органы Франции за успешное проведение операции по предотвращению данного коварного преступления на своей территории.

Два предполагаемых киллера были задержаны 14 июня 2022 года на территории Франции, в автомобиле с польскими номерами, которым они управляли было обнаружено огнестрельное оружие, в GPS навигаторе был вбит адрес, по которому проживает блоггер в городе Нант, а в телефонах у них также обнаружили фотографии внешности Мирзали. На блогера Мирзали уже дважды совершалось покушения: в 2020 с помощью применения огнестрельного (из-за промаха киллера блогер получил легкое ранение в плечо, выпущенные 4 пули преимущественно попали в автомобиль) и в 2021 году с помощью холодного оружия (нападающие нанесли ему 16 ножевых ранений и пытались отрезать блогеру язык).

ИСБР считает, что заказчиками всех троих попыток убийства являются высокопоставленные представители правящей элиты Азербайджана, считающие себя оскорбленными публичными выступлениями блогера на его страницах в Ютуб и Фейсбук, иронически названных им «Made in Azerbaijan» (общая аудитория подписчиков составляет около 500 тыс. человек).

ИСБР серьезно обеспокоен всплеском незаконных экстерриториальных репрессий, организованных правящей элитой Азербайджана против своих критиков, проживающих в политическом изгнании в Европе. Так, совсем недавно, в апреле текущего года подвергся жестокому нападению проживающий в Швейцарии блогер Манаф Джалилзаде, избивающие его незнакомцы азербайджанского происхождения (озвучивали угрозы и требования на азербайджанском языке), требовали прекращения критики властей и принесения публичных извинений на камеру, обещая при этом, что в случае не прекращения деятельности его в следующий раз убьют.

В течении последних двух недель на территории Германии неизвестные установили слежку за блогерами Туралом Садыглы и Орханом Агаевым, в связи с чем последние обратилась в правоохранительные органы, с начала года оба блогера также получали многочисленные угрозы физической расправы. Ранее на территории Германии совершались нападения на блогеров Рафаэля Пириева и Габиля Мамедова, которые также в резкой форме критиковали власти Азербайджана.

За последние годы экстерриториальные незаконные карательные меры против критиков властей Азербайджана были осуществлены на территории Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Украины, Грузии, Турции и России.

ИСБР призывает власти данных стран провести тщательное и эффективное расследование всех случаев преступлений направленных против блогеров в изгнании и предоставить им эффективную защиту от незаконного политически мотивированного репрессивно-карательного преследования властей Азербайджана.

ИСБР призывает комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович  (Dunja Mijatovic), генерального докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенса Йенсена (Mogens JENSEN), а также содокладчика  мониторингового комитета ПАСЕ Стефана Шеннаха ( Stefan SCHENNACH ) и Яна Лиидел-Грейнгера  (Ian LIDDELL-GRAINGER) призвать власти  Азербайджана прекратить незаконные экстерриториальные репрессивно карательное преследование всех своих критиков, как в  изгнании так и продолжающих свою работу внутри Азербайджана.

Previous Post

Институт Свободы и Безопасности Репортеров призывает власти Азербайджана декриминализовать диффамацию и немедленно освободить правозащитника Ильхама Тахмазова

Next Post

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu Azərbaycan hakimiyyətini mühacirətdə olan tənqidçilərinə qarşı qeyri-qanuni eksterritorial repressiv-cəza təqiblərini dayandırmağa çağırır

Start typing to see posts you are looking for.