Parliamentary Assembly of the Council of Europe decided to prepare a report on “Threats to life and safety of journalists and human rights defenders in Azerbaijan”

The Bureau of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) adopted a decision on the preparation of a report entitled “Threats to life and safety of journalists and human rights defenders in Azerbaijan.” The decision of the Bureau published on the PACE website on June 27, 2022, notes that the Bureau has instructed the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Assembly to prepare the relevant report. The Bureau’s decision also notes that the matter is to be referenced to the Committee on Culture, Science, Education and Media for opinion. https://assembly.coe.int/committee/BUR/2022/BUR011E.pdf

In early May, a group of PACE members came up with a motion for a resolution “Threats to life and safety of journalists and human rights defenders in Azerbaijan.” 37 PACE members from 24 countries supported the initiative of the Belgian delegate Christophe Lacroix.

The parliamentarians specifically cited the February 22 murder of a journalist and LGBT activist Avaz Shikhmammadov (a.k.a. Avaz Hafizli) in his home, the kidnapping of a blogger and human rights activist Bakhtiyar Hajiyev, and threats to investigative reporters in Azerbaijan and abroad.

https://pace.coe.int/pdf/042fbfe6011e3d6227a66192d3e259ddca61e2362b941ee9c1b8963d61eef1ac/doc.%2015521.pdf

It is expected that the PACE Committee on Legal Affairs and Human Rights will appoint a rapporteur in two months and endow him with an appropriate mandate for two years. By 2024, the rapporteur will prepare a report on the threats to critical voices within the country and to those who continue their work in exile. During the period of work on the comprehensive report, the rapporteur will also be able to quickly respond with statements to egregious facts of pressure and threats against journalists, bloggers, and human rights defenders, carry out assessment missions to Azerbaijan, hold meetings with the government and representatives of civil society, visit detained and arrested journalists and bloggers in prisons.

June 28, 2022

Avropa Şurası Parlament Assambleyası “Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə təhdidlər” mövzusunda məruzə hazırlamaq qərarına gəlib

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Bürosu “Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə təhdidlər” adlı hesabat hazırlamaq barədə qərar qəbul edib.

Büronun 2022-ci il iyunun 27-də AŞPA-nın saytında dərc edilən qərarında qeyd edilir ki, məsləhət xarakterli hesabatın hazırlanması AŞPA-nın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinə tapşırılıb.

Büronun qərarında həmçinin qeyd olunub ki, Mədəniyyət, elm, təhsil və media Komitəsinə də bu məsələ ilə bağlı rəy hazırlamaq tapşırılıb.

https://assembly.coe.int/committee/BUR/2022/BUR011E.pdf

Mayın əvvəlində AŞPA-nın bir qrup deputatı Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatı və təhlükəsizliyinə təhdidlərlə bağlı qətnamə qəbul etmək təşəbbüsü ilə çıxış edib.

Belçikalı deputat Kristof Lakruanın təşəbbüsünü AŞPA-nın 24 ölkədən daha 37 üzvü dəstəkləyib.

Deputatlar xüsusi olaraq fevralın 22-də jurnalist və LGBT fəalı Əvəz Şıxməmmədovun (təxəllüs Əvəz Hafizli) evində qətlə yetirilməsi, bloger və hüquq müdafiəçisi Bəxtiyar Hacıyevin oğurlanması, Azərbaycanda və xaricdə araşdırmaçı jurnalistlərin hədələnməsinə istinad ediblər.

https://pace.coe.int/pdf/042fbfe6011e3d6227a66192d3e259ddca61e2362b941ee9c1b8963d61eef1ac/doc.%2015521.pdf

AŞPA-nın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinin iki aydan sonra məruzəçi təyin edəcəyi və ona iki il müddətinə müvafiq mandat verəcəyi gözlənilir.

Məruzəçi 2024-cü ilə qədər ölkə daxilində tənqidi səslərə və mühacirətdə fəaliyyətini davam etdirənlərə qarşı təhdidlər barədə məruzə hazırlayacaq.

Geniş məruzə üzərində işlədiyi müddətdə məruzəçi həmçinin jurnalistlərə, blogerlərə və hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiq və təhdid faktlarına operativ reaksiya verə, Azərbaycana qiymətləndirmə missiyaları həyata keçirə, dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirə, həbsdə olan jurnalistlərə və blogerlərə baş çəkə bilər.

28 iyun 2022

Парламентская Ассамблея Совета Европы решила подготовить отчет по «Угрозам жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане»

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняло решение о подготовке отчета: «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане». В решении бюро опубликованном на сайте ПАСЕ 27 июня 2022 года отмечено, что советующий доклад поручается подготовить Комитету по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ. В решении бюро также отмечено, что Комитету по культуре, науке, образованию и СМИ поручается подготовить заключение по данному вопросу. https://assembly.coe.int/committee/BUR/2022/BUR011E.pdf

В начале мая группа депутатов ПАСЕ выступила с инициативой принять резолюцию об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Инициативу бельгийского парламентария Кристофа Лакруа поддержали еще 37 членов ПАСЕ из 24 стран.

Парламентарии в частности ссылались на убийства 22 февраля в своем доме журналиста и ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (псевдоним – Аваз Хафизли), похищение блогера и правозащитника Бахтияра Гаджиева, а также угрозы репортерам-расследователям в Азербайджане и за рубежом.

https://pace.coe.int/pdf/042fbfe6011e3d6227a66192d3e259ddca61e2362b941ee9c1b8963d61eef1ac/doc.%2015521.pdf

Ожидается, что комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ через два месяца назначит докладчика и наделит его соответствующим мандатом на два года. До 2024 года докладчик подготовит отчет об угрозах критическим голосам внутри страны и тем, кто продолжают свою работу в изнании. В период работы над всеобъемлющем отчетом докладчик сможет также оперативно реагировать заявлениями на вопиющие факты давления и угроз журналистам, блогерам и правозащитникам, совершать оценочные миссии в Азербайджан, проводить встречи с властями и представителями гражданского общества, навешать арестованных журналистов и блогеров в тюрьмах.

28 Июня 2022

Previous Post

Məhkəmə bloqer Rəşad Ramazanovu həbsdə saxlayıb

Next Post

Avropa Şurası Parlament Assambleyası “Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyatına və təhlükəsizliyinə təhdidlər” mövzusunda məruzə hazırlamaq qərarına gəlib

Start typing to see posts you are looking for.