Statement by the Institute for Reporters’ Freedom and Safety May 23, 2022

THE INSTITUTE FOR REPORTERS’ FREEDOM AND SAFETY CALLS FOR THE RELEASE OF ARRESTED WRITER RASHAD RAMAZANOV AND AN IMMEDIATE END TO REPRESSIONS BY THE GOVERNMENT AGAINST ITS CRITICS

The Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) condemns the Azerbaijani authorities for the fabricated and politically motivated arrest of blogger and writer Rashad Ramazanov and calls for his immediate release.

Former prisoner of conscience Rashad Ramazanov was detained while leaving his office on May 20, 2022. He was accused of drug trafficking on a large scale under Article 234.4.3 of the Criminal Code of Azerbaijan, which provides for 5 to 12 years of imprisonment. After the arrest, Ramazanov was subjected to severe torture and humiliation at the police station. He was also threatened with the persecution of his family members. Despite all the obvious arguments proving the political motive of persecution, the next day, the judge chose against the blogger a preventive measure of 4 months of arrest.

The IRFS believes that Rashad Ramazanov once again became a victim of the authorities because of his critical statements. On the same far-fetched trumped-up charges, contrary to the accepted norms and principles of law, he had spent 6 years in prison, after which, under pressure from the international community, he was pardoned by the Azerbaijani authorities. Having left the country after his release in 2019 for Georgia, where he lived in forced political exile, he tried to take his family out of the country, but he could not achieve this goal. Despite recommendations from human rights activists about the danger of another politically motivated persecution, Ramazanov was forced to return to Azerbaijan two months ago to pick up his family members and emigrate with them to a safe third country. A few days before his detention, he informed human rights activists (including representatives of the IRFS) that he was under surveillance by law enforcement officers and that he believed that preparations were underway for his arrest.

“Rashad Ramazanov’s fate is reminiscent of the tragic story of blogger Mehman Galandarov, who, having also made a fatal mistake, had returned from political exile in Georgia to Azerbaijan in 2017, after which he was arrested on charges of drug trafficking on a large scale,” says Emin Huseynov, Executive Director of the IRFS. “Galandarov, as well as Ramazanov, was tortured and abused in custody. He was threatened with physical violence and death, which he reported to other political prisoners. A month and a half after the arrest of Mehman Galandarov, he was found hanged in his cell. The authorities said that the blogger committed suicide, although the circumstances of the death aroused suspicion among the community of human rights activists,” Huseynov summarized.

The IRFS calls on Secretary-General of the Council of Europe Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović, co-rapporteurs of the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Stefan Schennach and Ian Liddell-Grainger, PACE General Rapporteur on Freedom of the Media and Safety of Journalists Mogens Jensen, and PACE General Rapporteur on the situation of human rights defenders Thórhildur Sunna Ævarsdóttir to urge the Azerbaijani authorities to immediately release Rashad Ramazanov and stop his politically motivated criminal prosecution.

The IRFS calls on the Azerbaijani government to stop the politically motivated criminal persecution of its critics and fully ensure the fundamental rights and freedoms guaranteed by the European Convention on Human Rights and the Constitution of Azerbaijan.

RATİ-nin BƏYANATI 23/05/2022

REPORTYORLARIN AZADLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK İNSTİTUTU HAKİMİYYƏTDƏN HƏBSDƏ OLAN YAZIÇI RƏŞAD RAMAZANOVUN AZADLIĞA BURAXILMASINI VƏ ONU TƏNQID EDƏNLƏRƏ QARŞI REPRESSIYALARIN DƏRHAL DAYANDIRILMASINI TƏLƏB EDIR

Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu bloger və yazıçı Rəşad Ramazanovun qondarma və siyasi motivli həbsinə görə Azərbaycan hakimiyyətini qınayır və onun dərhal azadlığa buraxılmasına çağırır.

Keçmiş vicdan məhbusu Rəşad Ramazanov 2022-ci il mayın 20-də evindən çıxarkən saxlanılıb, o, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 5 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrumetməni nəzərdə tutan 234.4.3-cü maddəsi ilə külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham edilir.

Həbs ediləndən sonra Ramazanov polis idarəsində ağır işgəncələrə və təhqirlərə məruz qalıb, o, həmçinin ailə üzvlərinin təqib olunacağı ilə hədələnib.

Ertəsi gün hakim təqibin siyasi motivdə olmasını göstərən bütün aşkar arqumentlərə baxmayaraq, blogerə 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib.

RATİ hesab edir ki, Rəşad Ramazanov tənqidi fikirlərinə görə növbəti dəfə hakimiyyətin qurbanına çevrilib.

O, eyni uydurma ittihamlarla qanunsuz olaraq 6 il həbsdə yatıb, bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqi ilə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən əfv edilib.

2019-cu ildə azadlığa çıxdıqdan sonra Gürcüstana məcburi siyasi mühacirətə gedib, ailəsini ölkədən çıxarmağa çalışsa da, buna nail ola bilməyib.

Hüquq müdafiəçilərinin növbəti siyasi motivli təqib təhlükəsi ilə bağlı tövsiyələrinə baxmayaraq, Ramazanov iki ay əvvəl ailə üzvlərini götürmək və onlarla birlikdə təhlükəsiz üçüncü ölkəyə mühacirət etmək üçün Azərbaycana qayıtmağa məcbur olub.

Həbsindən bir neçə gün əvvəl o, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən izlənildiyini və həbsinə hazırlıq getdiyini düşündüyünü hüquq müdafiəçilərinə (o cümlədən RATİ nümayəndələrinə) bildirib.

“Rəşad Ramazanovun taleyi bloger Mehman Qələndərovun faciəvi hekayəsini xatırladır, o da ciddi səhvə yol verərək 2017-ci ildə Gürcüstandakı siyasi mühacirətdən Azərbaycana qayıtdı, bundan sonra o, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunaraq həbs edildi”, – RATİ-nin icraçı direktoru Emin Hüseynov bildirib.

“Qələndərov, eləcə də Ramazanov həbsdə işgəncələrə və zorakılığa məruz qalıb, fiziki zorakılıqla hədələnib və bu barədə digər siyasi məhbuslara məlumat verib. Mehman Qələndərov həbs olunandan ay yarım sonra kamerada asılmış vəziyyətdə tapıldı, hakimiyyət blogerin intihar etdiyini bildirdi, baxmayaraq ki, ölüm şəraiti insan haqları müdafiəçilərində şübhə doğururdu”, – deyə Hüseynov fikrini tamamlayıb.

RATİ Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviçi (Dunja Mijatovic), Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri Stefan Şenaxı ( Stefan SCHENNACH ) və Yana Liidel-Qreyngeri (Ian LIDDELL-GRAINGER), AŞPA-nın mətbuat azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə baş məruzəçisi Mogens Yenseni (Mogens JENSEN), AŞPA-nın hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə baş məruzəçisi Torxildur Sunnu Evarsdotiri (Thórhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR) Azərbaycan hakimiyyətini Ramazanovu dərhal azad etməyə və onun siyasi motivli cinayət təqibini dayandırmağa çağırmağa səsləyir.

RATİ Azərbaycan hakimiyyətini onları tənqid edənlərin siyasi motivli cinayət təqibini dayandırmağa və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının və Azərbaycan Konstitusiyasının zəmanət verdiyi fundamental hüquqları tam təmin etməyə çağırır.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСБР 23/05/2022

ИНСТИТУТ СВОБОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕПОРТЕРОВ ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТИ ОСВОБОДИТЬ АРЕСТОВАННОГО ПИСАТЕЛЯ РАШАДА РАМАЗАНОВА И НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СВОИХ КРИТИКОВ

Институт Свободы и Безопасности Репортёров осуждает власти Азербайджана за сфабрикованный и политически мотивированный арест блогера и писателя Рашада Рамазанова и призывает к его немедленному освобождению.

Бывший узник совести Рашад Рамазанов, был задержан во время выхода из своего дома 20 мая 2022 года, его обвинили в незаконном обороте наркотиков в крупном размер по статье 234.4.3 Уголовного Кодекса Азербайджана, что предусматривает лишения свободы от 5 до 12 лет. После задержания Рамазанова подвергли жестоким пыткам и унижениям в отделении полиции, ему также угрожали преследованием членов семьи. На следующий день судья несмотря на все явные доводы в политическом мотиве преследования избрал в отношении блогера меру пресечения 4 месяца ареста.

ИСБР считает, что Рашад Рамазанов в очередной раз стал жертвой властей из за своих критических высказываний. По этим же надуманным сфабрикованным обвинениям он незаконно провел в заключении 6 лет, после чего под давлением международного сообщества был помилован властями Азербайджана. Уехав после освобождения в 2019 году в вынужденную политическую миграцию в Грузию он пытался увезти из страны и свою семью, однако не смог делать этого. Несмотря на наши рекомендации правозащитников об опасности очередного политически мотивированного преследования, Рамазанов два месяца назад был вынужден вернуться обратно в Азербайджан чтобы забрать членов своей семьи и эмигрировать вместе с ними в безопасную для них третью страну. За несколько дней до своего ареста он информировал правозащитников (в том числе и представителей ИСБР) о том, что за ним ведется наружное наблюдение сотрудниками правоохранительных органов и он считает, что ведется подготовка к его аресту.

«Судьба Рашада Рамазанова напоминает трагическую историю с блогером Мехманом Галандаровым, который также совершив роковую ошибку вернулся из политического изгнания в Грузии обратно в Азербайджан в 2017 году, после чего был арестован по обвинениям в обороте наркотиков в крупном размере» – считает исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов. «Галандарова, также как и Рамазанова, пытали и издевались в заключении и угрожали физической расправой, о чем он сообщал другим политическим заключенным. Спустя полтора месяца после ареста Мехмана Галандарова он был найден повешенным в своей камере, власти заявили, что блогер совершил суицид, хотя обстоятельства смерти вызвали подозрения в правозащитном сообществе» – подытожил Гусейнов.

ИСБР призывает комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович  (Dunja Mijatovic), содокладчиков мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи  Совета Европы Стефана Шеннахаха ( Stefan SCHENNACH ) и Яна Лиидел-Грейнгера  (Ian LIDDELL-GRAINGER), генерального докладчика ПАСЕ Генерального докладчика ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Могенса Йенсена (Mogens JENSEN),  генерального докладчика ПАСЕ по вопросу о положении правозащитников Торхильдур Сунну Эварсдотир призвать власти Азербайджана к немедленно освободить Рамазанова и прекратить его политически мотивированное уголовное преследованиe.

ИСБР призывает власти Азербайджана прекратить политически мотивированное уголовное приделывание своих критиков и полностью обеспечить фундаментальные права гарантированные Европейской Конвенцией по правам человека и Конституцией Азербайджана.

Previous Post

Bloger Rəşad Ramazanova narkotiklərlə bağlı ittiham verilib

Next Post

RATİ-nin BƏYANATI 23/05/2022

Start typing to see you are looking for.