YASHIL GAFGAZ MAGAZINE PRESENTED AT THEINTERNATIONAL PRESS CENTER

November 25th, 2011