AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNİN ƏKSƏRİYYƏTİ DİNİ RADİKALİZMİN ƏLEYHİNƏDİR

noyabr 14th, 2012