RİSKLƏRİN ARADAN QALDIRILMASI ÜÇÜN MİLLİ KONSEPSİYA GƏRƏKDİR

iyul 1st, 2011